Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Net-Echt BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan industrieweg 13A, 4104AP te Culemborg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65614364.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Net-Echt BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Net-Echt BV en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Net-Echt BV zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van al dan niet volgens specificatie van de wederpartij ontworpen en/of vervaardigde producten en/of de uitvoering van werkzaamheden.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Net-Echt BV en een consument wordt gesloten middels het bestelproces in de webwinkel van Net-Echt BV.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Net-Echt BV aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals al dan niet volgens specificatie van de wederpartij te vervaardigen en/of te ontwerpen (buiten)meubels.
 7. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens NET-Echt BV in opdracht van de wederpartij uit te voeren werkzaamheden, zoals montagewerkzaamheden.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 9. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Net-Echt BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Net-Echt BV vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Net-Echt BV dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Net-Echt BV dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Net-Echt BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Net-Echt BV anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel van Net-Echt BV wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Net-Echt BV bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Net-Echt BV niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

Zowel ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden, de vervaardiging van maatwerkorders en levering van standaardproducten, is de wederpartij gehouden om zo spoedig mogelijk als voor de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle voor de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan Net-Echt BV ter beschikking te stellen, op de door Net-Echt BV voorgeschreven wijze.

ARTIKEL 5. |  LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, komen de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.
 2. Net-Echt BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dat redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.
 3. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. In geval van een consumentenkoop gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten te allen tijde pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Net-Echt BV de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 6. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Net-Echt BV mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Net-Echt BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen koopprijs en kosten voor opslag van de producten.
 7. Indien Net-Echt BV bij toepassing van de leden 4, 5 of 6 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6. |  TOLERANTIES

In het aanbod, de overeenkomst, in conceptontwerpen en/of anderszins door Net-Echt BV vermelde eigenschappen van de producten, ook welke volgens specificatie van de wederpartij worden vervaardigd of ontworpen, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt: alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten en functionaliteit van de producten welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 7. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering van de producten gepaard gaat met de uitvoering van werkzaamheden, zoals montage van de producten op locatie van de wederpartij, vindt dit artikel toepassing.
 2. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 3. de door Net-Echt BV te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Net-Echt BV dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Net-Echt BV zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
 4. sprake is van een plaats van uitvoering vrij van obstakels, om het voor de door Net-Echt BV te werk gestelde personen mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen aanvangen;
 5. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken;
 6. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
 7. alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.
 8. De door Net-Echt BV te werk gestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste voorzieningen die op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn.
 9. De wederpartij staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien parkeren niet kosteloos is, behoudt Net-Echt BV zich het recht voor deze kosten aan de wederpartij door te berekenen.
 10. Schoonmaakwerkzaamheden en werkzaamheden wat betreft verwijdering van verpakkingsmaterialen na oplevering, komen voor rekening van de wederpartij en worden niet door of namens Net-Echt BV uitgevoerd.

ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien de door Net-Echt BV te werk gestelde personen aan de wederpartij hebben meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan de door Net-Echt BV te werk gestelde personen te worden gemeld. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Net-Echt BV te worden gemeld.
 2. Voor zover de overeenkomst voorziet in slechts de levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren daarvan direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Net-Echt BV. In geval van niet-zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Net-Echt BV.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Net-Echt BV uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in de laatste zin van artikel 16.6 onverlet.

ARTIKEL 9. |  TERMIJNEN

 1. Indien Net-Echt BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Net-Echt BV zich jegens de wederpartij heeft verbonden, niet eerder aan dan nadat Net-Echt BV deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Net-Echt BV spant zich in de tussen partijen overeengekomen termijnen als bedoeld in het vorige lid na te komen, echter betreffen die termijnen nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het verzuim van Net-Echt BV treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Net-Echt BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor nakoming is vermeld en Net-Echt BV na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 10. |  GARANTIE

 1. Net-Echt BV levert de producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk door Net-Echt BV is vermeld.
 2. Een door Net-Echt BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Net-Echt BV kunnen doen gelden.
 3. Eventueel verstrekte garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Net-Echt BV kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de aanwijzingen van of vanwege Net-Echt BV en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Net-Echt BV zijn uitgevoerd.
 4. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Net-Echt BV worden geretourneerd.

ARTIKEL 11. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Net-Echt BV aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Net-Echt BV. Zo spoedig mogelijk nadat Net-Echt BV in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Net-Echt BV de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Net-Echt BV retourneren.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Net-Echt BV is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Net-Echt BV is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Net-Echt BV zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Net-Echt BV zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 12. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. een koop waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

ARTIKEL 13. |  OVERMACHT

 1. Net-Echt BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Net-Echt BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Net-Echt BV is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Net-Echt BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Net-Echt BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Net-Echt BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Net-Echt BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Net-Echt BV ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Net-Echt BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Net-Echt BV vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs inclusief btw en eventuele bezorgkosten vermeld.
 2. Indien de uitvoering van werkzaamheden op basis van nacalculatie is aangeboden, dienen de opgegeven prijzen en kosten slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Net-Echt BV gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Net-Echt BV gemaakte kosten zullen dan aan de wederpartij worden doorberekend.
 3. Net-Echt BV is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de (op)levering openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Net-Echt BV alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijk overeengekomen condities na te willen komen.
 4. Net-Echt BV is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Net-Echt BV de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 5. Net-Echt BV is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen, onverminderd het bepaalde in lid 4, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door Net-Echt BV anders is vermeld.
 7. Net-Echt BV is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 16. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Net-Echt BV, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 10, is Net-Echt BV na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden en onvolledigheden in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Net-Echt BV kan worden toegerekend.
 3. Net-Echt BV is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten.
 4. Net-Echt BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van Net-Echt BV is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Net-Echt BV betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Net-Echt BV nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Net-Echt BV daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Net-Echt BV dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Net-Echt BV bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Net-Echt BV is gereclameerd.
 7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Net-Echt BV, zal de wederpartij Net-Echt BV vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Net-Echt BV, alsmede het gebruik van de door of namens Net-Echt BV geleverde producten.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 17. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Net-Echt BV geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Net-Echt BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Net-Echt BV en de eventueel door Net-Echt BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Net-Echt BV is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 18. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Net-Echt BV behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hem gevoerde beeldmerken, merknamen en de op de website van Net-Echt BV geopenbaarde content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 19. |  ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Net-Echt BV.
 2. Bij Net-Echt BV ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 20. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Net-Echt BV aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de onderhavige bedingen.